Psychoterapia

Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej i pomocy psychologicznej oferuje:

Konsultacje psychologiczne, diagnoz? psychologiczn?, interwencj? w kryzysie,

Psychoterapi? indywidualn?  m??odzie??y i doros??ych.

W obszarach : depresji, ??a??oby, zaburze?? l?kowych (napady paniki, stany l?kowe, fobie), dolegliwo??ci psychosomatycznych, zaburze?? lub objawów o pod??o??u nerwicowym, zaburze?? osobowo??ci (narcystyczne, borderline), zaburze?? jedzenia (anoreksja, bulimia), trudno??ci w relacjach interpersonalnych lub partnerskich, niskiego poczucia w??asnej warto??ci, braku satysfakcji z ??ycia, problemów wychowawczych.

Terapi? rodziny

Terapia rodzin polega na pracy z osobami tworz?cymi rodzin?. Spotkania terapeutyczne s??u??? lepszemu rozpoznaniu ??róde?? trudno??ci w rodzinie. Zlokalizowanie problemu i rozwi?zanie go poprzez zmian? wzajemnych postaw, sposobów komunikowania si?,  ustalanie czytelnych granic oraz wzmocnienie wi?zi.

Terapi? par 

Prowadzimy terapi? par i ma????e??stw, które prze??ywaj? kryzys, trudno??ci czy konflikty. Pomagamy partnerom usun?? przyczyny konfliktu oraz wypracowa? sposoby dobrego funkcjonowania w zwi?zku.