Psychoterapia Psychodynamiczna

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna ?

Psychoterapia psychodynamiczna toczy si? w oparciu o relacj? terapeutyczn?, czyli siln?, zaakceptowan? obustronnie wi??? mi?dzy pacjentem, a terapeut?. Diagnoza psychodynamiczna jest ci?g??a, formowana wspólnie z pacjentem, przez ca??y okres procesu terapeutycznego.  Pacjent jest zach?cany do swobodnego dzielenia si? swoimi my??lami, fantazjami i skojarzeniami, uzyskuj?c szczególne przyzwolenie na wprowadzanie tre??ci wstydliwych, skrywanych w codziennym ??yciu. Terapeuta dostosowuje swoj? aktywno??? do aktualnych potrzeb i mo??liwo??ci pacjenta, „pod???aj?c” za dynamik? jego prze??y? psychicznych, poszukuje wspólnie z pacjentem nowego rozumienia.  W warunkach daj?cych poczucie bezpiecze??stwa i psychicznego komfortu towarzyszy pacjentowi w przepracowaniu trudnych w?tków z jego ??ycia, rozwi?zaniu nie??wiadomych konfliktów, zredukowaniu przymusu powtarzania dysfunkcyjnych strategii dzia??ania. Oddzia??ywania werbalne terapeuty s??u??? nadaniu nowego rozumienia do??wiadczeniom pacjenta pojawiaj?cym si? w trakcie sesji. Korzystaj?c z mechanizmu przeniesienia ( w trakcie procesu terapeutycznego pacjent zaczyna „przenosi?” na terapeut? swoje uczucia, które w przesz??o??ci ??ywi?? wzgl?dem wa??nej dla niego osoby, b?d?cej w centrum emocjonalnego konfliktu; identyfikacja ta najcz???ciej dotyczy jednego b?d?? obydwu rodziców) terapeuta umo??liwia pacjentowi prze??ycie korekcyjnego do??wiadczenia emocjonalnego, które warunkuje trwa??e zmiany w jego osobowo??ci staj?c si? baz? do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu. Terapia psychodynamiczna mo??e ??agodzi? symptomy, ale tak??e rozwija? wewn?trzne zdolno??ci i zasoby, pozwalaj?ce na bogatsze i bardziej satysfakcjonuj?ce ??ycie. Celem jest zmniejszenie lub zlikwidowanie cierpienia emocjonalnego i zrozumienie w??asnego funkcjonowania.

Dla kogo ta terapia, w jakich problemach jest skuteczna?

Podej??cie psychodynamiczne w psychoterapii daje mo??liwo??? obj?cia jej procedurami praktycznie pe??n? populacj? pacjentów, aczkolwiek jest szczególnie efektywna w tych zaburzeniach, do których likwidacji nieodzowna jest zmiana w zakresie wewn?trznych, nie??wiadomych obrazów obiektów i intrapsychicznych relacji. Psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczn? metod? leczenia wi?kszo??ci zaburze?? psychicznych (nerwic, zaburze?? osobowo??ci, l?kowych, depresyjnych). Metoda mo??e zapewnia? trwa??? zmian? funkcjonowania i samopoczucia pacjenta.  Sesj? trwaj? zazwyczaj 50 minut i odbywaj? si? raz w tygodniu (ale mo??liwe jest zwi?kszenie cz?stotliwo??ci do 4 w tygodniu, lub zmniejszenie do sesji co dwa tygodnie). Terapia mo??e przyj?? form? terapii d??ugoterminowej,  krótkoterminowej lub terapii wspieraj?cej z elementami psychoedukacji.

Co mo??na osi?gn?? dzi?ki psychoterapii ?

W procesie psychoterapii mo??emy osi?gn?? nast?puj?ce cele:

 - zmian? wewn?trznych schematów odbierania, my??lenia i reagowania
 - wyeliminowanie lub zmniejszenie negatywnych objawów (np. l?ków, fobii, depresji, chorób psychosomatycznych, natr?ctw)
 - zmian? niekorzystnych wzorców zachowa?? i prze??ywania nowego spojrzenia na w??asne       do??wiadczenia i relacje
 - zyskanie wi?kszej samo??wiadomo??ci i rozwój osobowo??ci
 - zmian? funkcjonowania w zwi?zkach z innymi

Konsultacje

Ka??dy rodzaj terapii poprzedzony jest 1-3 konsultacjami, podczas których psychoterapeuta wst?pnie diagnozuje problem i proponuje post?powanie dostosowane do indywidualnych problemów i mo??liwo??ci pacjenta.