Zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe dla dzieci i dorosłych:

" Grupy Terapeutyczne"

" Emocje w naszym życiu"

" Lęk i depresja"

" Trening asertywności"

" Rozwijanie umiejętności społecznych"

" Pokonać nieśmiałość"

" Akceptacja siebie - budowanie systemu wartości"

" Radzenie sobie ze stresem"

" Komunikacja interpersonalna"

GRUPA TERAPEUTYCZNA

Zajęcia grupowe dla osób , które doświadczają problemów w aktualnym życiu i wiążą je z wydarzeniami z przeszłości ( np. trudnym dorastaniem, relacjami z rodzicami , krzywdami, które spotkały nas we wczesnym okresie życia)

Jeśli doświadczasz takich trudności jak:

 - długotrwały smutek bez powodu
 - nagłe nieuzasadnione napady szału
 - silne podenerwowanie
 - emocje wymykają Ci się spod kontroli
 - brak satysfakcjonujących bliskich relacji
 - niskie poczucie własnej wartości

Zajęcia stwarzają okazję do zrozumienia , w jaki sposób wczesne doświadczenia wpłynęły na ukształtowanie się naszego sposobu myślenia , przezywania i zachowania w określonych sytuacjach , na nasze wybory życiowe związki z innymi ludżmi oraz pomogą dokonać po??�?danych zmian.

Cykl zaj�?�? sk??ada si�? ze spotka?? cotygodniowych ( dwugodzinnych) w ma??ej grupie o sta??ym sk??adzie (do 14 osób).

 

TRENING ASERTYWNO??CI

Asertywno??�? to umiej�?tno??�? adekwatnego wyra??ania siebie , godnej obrony w??asnych praw oraz egzekwowania szacunku ze strony innych.

Trening asertywno??ci jest dla osób , które chc�? si�?  nauczy�? :

 - wyra??a�? swoje ??yczenia i potrzeby , bez poczucia winy
 - mówi�? jasno „nie”
 - przyjmowa�? i wyra??a�? zarówno pochwa??y jak i uwagi krytyczne
 - wyg??asza�? swoje opinie , nie przejmuj�?c si�? ocen�? innych .

W czasie zaj�?�? mo??na :

 - dokona�? autodiagnozy w??asnego stylu Zachowania w relacjach z lud??mi (agresywno??�? – asertywno??�? – uleg??o??�?) oraz obszarów , w jakich zachowanie postawy asertywnej sprawia najwi�?cej trudno??ci
 - nauczy�? si�? umiej�?tno??ci niezb�?dnych do skuteczniejszego budowania dobrych relacji
 - prze�?wiczy�? nowe zachowania w trudnych sytuacjach w warunkach grupy treningowej.

Cykl zaj�?�? sk??ada si�? z 6-ciu cotygodniowych dwugodzinnych spotka?? grupowych (do 14 osób)

ZROZUMIE�? NIE??MIA?�O??�?

Zaj�?cia grupowe dla osób które chc�? :

 - lepiej zrozumie�? ??ród??a swojej nie??mia??o??ci
 - zbudowa�? poczucie w??asnej warto??ci
 - rozwin�?�? wa??ne umiej�?tno??ci spo??eczne

Podczas warsztatu dokonasz diagnozy tego co naprawd�? nie??mia??o??�? dla Ciebie znaczy, zastanowisz si�? nad jej przyczynami i konsekwencjami , i przygotujesz  grunt do zaplanowania po??�?danych zmian.

Cykl zaj�?�? sk??ada si�? z 8 sesji 1,5 godzinnych w ma??ej grupie o sta??ym sk??adzie (do 10osób).

UMYSŁ PONAD NASTROJEM

Zajęcia grupowe dla osób , które doświadczaj�? trudnych stanów zwi�?zanych z l�?kiem lub depresj�?.

„Ma???? tworzy per??�? z ziarnka piasku . Ziarnko, które dosta??o si�? do muszli uwiera go. Ma???? tworzy wi�?c g??adk�? , ochronn�? pow??ok�? wokó?? ziarnka ; dzi�?ki niej czuje ulg�? i dyskomfort znika . Tak powstaje pi�?kna per??a . Dla ma????a nieprzyjemne doznanie staje si�? zacz�?tkiem czego?? nowego”.

Cykl zajęć składa się z 6-ciu spotkań cotygodniowych  (1,5 godziny) realizowanych w małej grupie o stałym składzie (do 14 osób).

EMOCJE

Zajęcia poświęcone roli emocji w naszym zachowaniu oraz ich konstruktywnym i destrukcyjnym przejawom.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak można sobie radzić z emocjami zapraszamy na 8 spotkań poświęconych następującym tematom:

1. Po co nam emocje?
2. Lęk
3. Złość
4. Wstyd
5. Radość
6.Smutek
7. Poczucie krzywdy i poczucie winy
8. Regulacja emocji

Cykl zajęć składa się z 8 spotkań cotygodniowych (1,5 godziny) . Każde spotkanie stanowi odrębną całość